Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η ίδρυση σχολής προπονητών επιτραπέζιας αντισφαίρισης Γ’ κατηγορίας

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η ίδρυση σχολής προπονητών επιτραπέζιας αντισφαίρισης Γ’ κατηγορίας

Στο ΦΕΚ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διαβάσουν για τη λειτουργία της σχολής

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας η απόφαση για την ίδρυση σχολής προπονητών επιτραπέζιας αντισφαίρισης Γ’ επιπέδου. Η σχολή θα πραγματοποιηθεί από την Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Επιτραπέζια Αντισφαίρισης στην Αθήνα, αλλά τα μαθήματα θα είναι κυρίως διαδικτυακά.

Εντός των ημερών θα ανακοινωθούν από την ομοσπονδία περισσότερες λεπτομέρειες για τις ημερομηνίες και την διαδικασία, που θα ακολουθηθεί. Διευθυντής της Σχολής ορίζεται ο Μιχάλης Κατσικαδέλης, Ph.D. Φυσικής Αγωγής και προπονητής επιτραπέζιας αντισφαίρισης Α’ Κατηγορίας, ενώ θα διοικεί 5μελή επιτροπή, έχοντας κι έναν γραμματέα.

Στο ΦΕΚ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διαβάσουν για τη λειτουργία της σχολής, το πρόγραμμα των σπουδών, τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τους κύκλους και τους τομείς μαθημάτων και άλλα σημαντικά άρθρα.

Αναλυτικά η δημοσίευση:

«ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 216282 (1)

Ίδρυση σχολής προπονητών επιτραπέζιας αντισφαίρισης Γ’ επιπέδου στην Αθήνα.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

β) Της παρ. 6 του άρθρου 136 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4170/2013 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις» (Α’ 163).

γ) Του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», (Α’ 7).

2. Τα υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/9498/11-1-2022 και ΥΠΠΟΑ/68491/18-2-2022 έγγραφα της Ομοσπονδίας.

3. Ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

4. Τις υπάρχουσες ανάγκες σε προπονητικό δυναμικό στο άθλημα, αποφασίζουμε:

Ιδρύεται Σχολή Προπονητών Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Γ’ Επιπέδου, η οποία θα λειτουργήσει στην Αθήνα, το διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας έως

31/12/2023 με σύνολο εκπαιδευτικών ωρών κατά ελάχιστο, όπως ορίζεται από τον παρακάτω πίνακα.

Eπίπεδο: Γ

Διδακτικές ώρες: 300 (270)*

Διπλωματική εργασία/Άλλες εργασίες: (30)*

Πρακτική άσκηση: 50

Διάρκεια Λειτουργίας σχολής (ελάχιστη): 6 μήνες

Συνολική διάρκεια: 350

*Το σύνολο των ωρών είναι 300. Οι αριθμοί σε παρένθεση απεικονίζουν τη δυνατότητα συνδυασμού διδακτικών ωρών και εργασιών. Η διοίκηση, η διεύθυνση, η λειτουργία της σχολής και κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζονται ως εξής:

Άρθρο 1

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η σχολή διοικείται από πενταμελή επιτροπή, που συγκροτείται από τους:

1. ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΜΑΡΙΑ, υπάλληλος Γ.Γ.Α., ως Πρόεδρος.

2. ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ, υπάλληλος Γ.Γ.Α., ως μέλος.

3. ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ υπάλληλος της Γ.Γ.Α., ως μέλος.

4. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Πρόεδρος της Ε.Φ.Ο.Επ.Α., ως μέλος.

5. ΒΑΤΣΑΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Ομοσπονδιακός προπονητής, ως μέλος.

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται ο ΓΑΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΕΛΕΘΕΡΙΟΣ, υπάλληλος της Γ.Γ.Α.

Στα μέλη της επιτροπής και στους γραμματείς δεν καταβάλλεται αποζημίωση, θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους αμισθί.

Α. Η Επιτροπή Διοίκησης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. α. Εγκρίνει το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και το διδακτικό προσωπικό.

β. Ελέγχει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά των υποψηφίων. Παρακολουθεί τη λειτουργία της σχολής και τη διεξαγωγή των εξετάσεων. Λαμβάνει αποφάσεις για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εύρυθμη λειτουργία της σχολής. Μετά την υποβολή των αποτελεσμάτων από τον Διευθυντή, η επιτροπή διοίκησης προβαίνει στην επικύρωση των αποτελεσμάτων και καταρτίζει πίνακες επιτυχόντων και αποτυχόντων (συντάσσοντας σχετικό πρακτικό).

γ. Οι γραμματείς της σχολής μεριμνούν για τη συγκέντρωση των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων και συντάσσουν σχετικό πίνακα. Επίσης, συμπληρώνουν πίνακα με τα στοιχεία των υποψηφίων τον οποίο υποβάλλουν στο αρμόδιο τμήμα της ΓΓΑ για την αναζήτηση της ποινικής κατάστασης των υποψηφίων προπονητών. Ενημερώνουν τα μέλη για τις συνεδριάσεις της επιτροπής και συντάσσουν τα πρακτικά των συνεδριάσεων. Το έργο των γραμματέων συνεπικουρούν υπάλληλοι των ομοσπονδιών που ορίζονται με απόφαση του ΔΣ της ομοσπονδίας.

δ. Ο φάκελος της σχολής που πρέπει να περιέχει τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, το σχετικό πίνακα δικαιολογητικών, τα πρακτικά συνεδριάσεων της Επιτροπής και το πρόγραμμα Σπουδών (στον οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα μαθήματα, οι διδάσκοντες και οι ώρες διδασκαλίας) παραδίδεται εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη της σχολής με ευθύνη του Προέδρου, στο αρμόδιο τμήμα της ΓΓΑ.

ε. Δημιουργεί και παραδίδει αρχείο με τα αποτελέσματα των εξετάσεων (γραπτών και προφορικών) ανά εξεταζόμενο μάθημα (γραπτά εξετάσεων, βαθμολογίες εξεταστών στα πρακτικά μαθήματα, κ.λπ.).

στ. Αποφασίζει για τους χώρους υλοποίησης του θεωρητικού και πρακτικού μέρους που πληρούν τις προδιαγραφές και ειδικά για τους αθλητικούς χώρους θα πρέπει να έχουν άδεια λειτουργίας.

ζ. Εγκρίνει το πρόγραμμα και τη διαδικασία των εξετάσεων λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για την αντικειμενική αξιολόγηση των υποψηφίων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι γραπτές εξετάσεις και οι αξιολογήσεις θα πρέπει να γίνονται με καλυμμένα τα ονόματα των υποψηφίων, οι πρακτικές εξετάσεις από τριμελή επιτροπή.

η. Εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας της σχολής.

2. H επιτροπή διοίκησης της σχολής έχει την ευθύνη της διαπίστωσης – ελέγχου της ύπαρξης απόφασης ή βεβαίωσης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του/των σωματείου/ων ή αν αυτό/α λογίζεται/ονται ως αναγνωρισμένο/α σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις του Τμήματος Αθλητικών Φορέων της ΓΓΑ και των στοιχείων του ηλεκτρονικού αρχείου που αυτό τηρεί, για το/α σωματείο/α που αναφέρονται στη βεβαίωση αθλητικής εμπειρίας που εκδίδει η οικεία αθλητική Ομοσπονδία ή η οικεία ένωση (χωρίς να απαιτείται ειδικός έλεγχος του χρόνου αθλητικής συμμετοχής σε σχέση με την ημερομηνία έκδοσης απόφασης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης). Η διαδικασία που ακολουθείται προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη αθλητικής αναγνώρισης περιγράφεται με τον υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΕΑΣΠ/428302/22809/3677/2925/18-10-2017 έγγραφο του αρμόδιου για τις σχολές τμήματος.

Άρθρο 2

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Διευθυντής της σχολής ορίζεται ο ΚΑΤΣΙΚΑΔΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, Ph.D. Φυσικής Αγωγής, Προπονητής Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Α’ Κατηγορίας.

Ο Διευθυντής της σχολής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

– Εισηγείται το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών στην Επιτροπή Διοίκησης και το διδακτικό προσωπικό, καθώς και το ωρολόγιο πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη όσα προβλέπονται για τα υποχρεωτικά μαθήματα και το διδακτικό προσωπικό στην παρούσα απόφαση.

– Έχει ευθύνη για κάθε θέμα που σχετίζεται με τη λειτουργία της σχολής και που δεν ανήκει στον κύκλο αρμοδιοτήτων άλλου οργάνου, για το διδακτικό, εργατικό και βοηθητικό προσωπικό, για την υλοποίηση του προγράμματος, τον έλεγχο των παρουσιών και των απουσιών των σπουδαστών (τηρώντας σχετικό παρουσιολόγιο) και γενικά την τήρηση του κανονισμού λειτουργίας της σχολής.

– Τροποποιεί εάν χρειασθεί το πρόγραμμα, ενημερώνοντας έγκαιρα την επιτροπή διοίκησης της σχολής, το διδακτικό προσωπικό και τους σπουδαστές.

– Έχει το δικαίωμα επιβολής κυρώσεων, κατά περίπτωση, έως και την αποβολή υποψηφίου από τη σχολή (με αιτιολογημένη εισήγησή του και απόφαση της επιτροπής διοίκησης της σχολής).

– Ελέγχει και εποπτεύει τη λειτουργικότητα των χώρων και του απαιτούμενου υλικού και εξοπλισμού, καθώς και των συναφών οργάνων για την καλή λειτουργία της σχολής.

– Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο της Επιτροπής τα διπλώματα που χορηγούνται σε όσους αποφοιτήσουν επιτυχώς από τη σχολή.

– Υποβάλλει στην επιτροπή διοίκησης υπογεγραμμένο πίνακα αποτελεσμάτων με τους επιτυχόντες και αποτυχόντες σπουδαστές της σχολής, καθώς και συγκεντρωτικό πίνακα βαθμολογίας των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν όλοι οι σπουδαστές της σχολής.

– Μετά το πέρας της σχολής συντάσσει έκθεση με τις παρατηρήσεις και τυχόν προτάσεις του, την οποία υποβάλει στο αρμόδιο τμήμα της ΓΓΑ.

Άρθρο 3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ/ΤΟΜΕΑΣ 1 ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ώρες – επίπεδο 1

ΑΝΑΤΟΜΙΑ 12 ώρες

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 12 ώρες

ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 12 ώρες

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 10 ώρες

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 10 ώρες

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 10 ώρες

ΣΥΝΟΛΟ 66 ώρες

ΚΥΚΛΟΣ/ ΤΟΜΕΑΣ 2 ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ώρες – επίπεδο 1

ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 12 ώρες

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 12 ώρες

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 12 ώρες

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 12 ώρες

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 10 ώρες

ΣΥΝΟΛΟ 58 ώρες

ΚΥΚΛΟΣ/ΤΟΜΕΑΣ 3 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Ώρες – επίπεδο 1

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ: 15 ώρες

ΣΥΝΟΛΟ 15 ώρες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 15 ώρες

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ 20 ώρες

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 37 ώρες (εκ των οποίων ΑΝΤΙΤΟΠΙΓΚ 5 ώρες, ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 5 ώρες, ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ 5 ώρες)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 12 ώρες

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 15 ώρες

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ 62 ώρες

ΣΥΝΟΛΟ 161 ώρες

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 300 ώρες

Η επιτυχής παρακολούθηση συνίσταται: (α) στην παρακολούθηση μαθημάτων (παρουσίες) (β) στις γραπτές εξετάσεις στα διδασκόμενα μαθήματα η/και πρακτικές εξετάσεις (για το πρακτικό μέρος των μαθημάτων ειδίκευσης)

(γ) στις εργασίες προόδου (ατομικές ή ομαδικές, προαιρετικές ή υποχρεωτικές, σε θέματα ή γνωστικά αντικείμενα).

Οι ώρες των εξετάσεων δεν υπολογίζονται στις διδακτικές ώρες.

Το αναλυτικό περιεχόμενο του κάθε μαθήματος για κάθε επίπεδο αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΓΓΑ. Πτυχιούχοι ΤΕΦΑΑ καθώς και άλλων τμημάτων ΑΕΙ και απόφοιτοι σχολών προπονητών ΓΓΑ Γ’ Κατηγορίας που ιδρύθηκαν σύμφωνα με το νέο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας (υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/133562/21-4-2016) έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού), μπορούν να «μεταφέρουν» τις παρακολουθήσεις των γνωστικών αντικειμένων που έχουν διδαχθεί στα υποχρεωτικά μαθήματα των κύκλων 1 και 2. Η εποπτευόμενη ή καθοδηγούμενη πρακτική άσκηση (50 ώρες) πιστοποιείται με την διαδικασία την οποία ορίζει με απόφαση της η Επιτροπή Διοίκησης όπου καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις επιτυχούς άσκησης.

Ειδικότερα η πρακτική άσκηση περιλαμβάνει: Παρακολούθηση αγώνων της ομοσπονδίας ή με την άδεια αυτής, οποιασδήποτε κατηγορίας, τούτο πιστοποιημένο από την διοργανώτρια αρχή (ομοσπονδία- ένωση- σύλλογος- Ευρωπαϊκοί και διεθνείς αγώνες) με σαφή αναφορά στις ώρες παρακολούθησης.

Παρακολούθηση ή συμμετοχή σε προπονήσεις Εθνικών ή προεθνικών ομάδων της Ομοσπονδίας ή των σωματείων της ομοσπονδίας τούτο πιστοποιημένο από το σωματείο με υπογραφή προέδρου και γενικού γραμματέα, με σαφή αναφορά στις ώρες παρακολούθησης.

Δίδεται η δυνατότητα υλοποίησης μέρους του διδακτικού αντικειμένου με εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση (έως του 60% των ωρών).

Πριν την έναρξη των μαθημάτων της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης θα γίνει παρουσίαση της πλατφόρμας και εκπαίδευση όλων των σπουδαστών στη γενική χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή (περιήγηση στο διαδίκτυο, windows κ.α.) αλλά και ειδική χρήση (εξοικείωση με τη διαδικτυακή πλατφόρμα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης), έτσι ώστε να εκπαιδευτούν όλοι στον τρόπο λειτουργίας της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Με τη μέθοδο αυτή θα καλυφθούν μαθήματα των Γενικών Κύκλων Σπουδών, αλλά και μαθήματα του Ειδικού Κύκλου Σπουδών.

Η υποχρεωτική παρουσία για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση εξασφαλίζεται με τη δυνατότητα παρακολούθησης της παραμονής των σπουδαστών στην ηλεκτρονική τάξη.

Στην πλατφόρμα θα έχουν πρόσβαση άτομα με εξουσιοδότηση (διοίκηση σχολής, διευθυντής/ντρια, αρμόδιο τμήμα της Γ.Γ.Α.).

Άρθρο 4

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Το διδακτικό – εκπαιδευτικό προσωπικό αποτελούν άτομα που είναι μέλη Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και Ειδικού Επιστημονικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) Πανεπιστημίου, ή επιστήμονες με ανάλογα προσόντα (ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ, ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ, ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ).

Το διδακτικό-εκπαιδευτικό προσωπικό της σχολής προπονητών θα πρέπει να:

α) έχει υποβάλλει αίτηση στη ΓΓΑ προκειμένου να εισαχθεί στο μητρώο εκπαιδευτών των σχολών προπονητών της ΓΓΑ

β) συνεργάζεται για κάθε θέμα που αφορά στην ομαλή ενάσκηση των καθηκόντων του και την εύρυθμη λειτουργία της σχολής με το διευθυντή της σχολής

γ) παραδώσει τη διδαχθείσα ύλη με τη μορφή γραπτών σημειώσεων σε ηλεκτρονική μορφή. Η συγγραφή των σημειώσεων θα γίνεται με βάση οδηγίες και προδιαγραφές οι οποίες θα δίνονται στους εκπαιδευτές με την έναρξη της σχολής από τον Διευθυντή της σχολής.

δ) παραδώσει στο διευθυντή της σχολής, τα αποτελέσματα των εξετάσεων μέσα σε διάστημα τριών (3) ημερών από τη διεξαγωγή τους.

Στο πρόσωπο του διδακτικού – εκπαιδευτικού προσωπικού δεν πρέπει να συντρέχουν τα κωλύματα που προβλέπονται από το άρθρο 8 του ν. 3528/9.2.2007,ΦΕΚ 26/Α’ σε συνδυασμό με τα κωλύματα που προβλέπονται από το άρθρο 3 του ν. 2725/99, όπως ισχύει.

Για τα μαθήματα του κύκλου της ειδίκευσης και ειδικότερα του πρακτικού μέρους αυτών, μπορούν να εγγραφούν στο μητρώο και να αξιοποιηθούν σε περίπτωση που υπάρχει έλλειψη εκπαιδευτών με τις προδιαγραφές, όπως ορίζονται ανωτέρω, προπονητές, πτυχιούχοι ΑΕΙ, με πολυετές προπονητικό ή/και διδακτικό έργο.

ΑΡΘΡΟ 5

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

1. Η επιτροπή διοίκησης της σχολής, με αιτιολογημένη απόφασή της, μπορεί να αλλάξει την ημερομηνία και τον τόπο λειτουργίας της σχολής, όταν αυτό επιβάλλεται από απρόβλεπτους παράγοντες.

2. Οι δαπάνες λειτουργίας της σχολής βαρύνουν τον προϋπολογισμό της οικείας ομοσπονδίας. Το χρηματικό ποσό για τα συνολικά δίδακτρα φοίτησης εκάστου υποψηφίου καθορίζεται στο ποσό των 250 ευρώ, το οποίο καταβάλλεται ανταποδοτικά (όπως ορίζει το άρθρο 78 παρ. 2 του ν. 4170/11.07.2013, ΦΕΚ 163/Α’/12.07.2013) και κατατίθεται στο τραπεζικό λογαριασμό της Ομοσπονδίας η οποία συντάσσει τον προϋπολογισμό της σχολής και τον γνωστοποιεί στην επιτροπή διοίκησης της σχολής. Οι πληρωμές των δαπανών της σχολής γίνονται από την αρμόδια υπηρεσία της ομοσπονδίας, η οποία είναι και οικονομικά υπόλογος.

3. Η σχολή λειτουργεί με την προϋπόθεση ότι ο ελάχιστος αριθμός των σπουδαστών, κατά την έναρξη των μαθημάτων, είναι τουλάχιστον τριάντα (30) άτομα. Με αιτιολογημένη πρόταση της ομοσπονδίας μπορεί να λειτουργήσει σχολή και με μικρότερο αριθμό ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος από είκοσι (20) άτομα συνολικά.

4. Ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων μπορούν σε κάθε σχολή να δημιουργούνται τμήματα με σκοπό την καλύτερη λειτουργία της σχολής και την επίτευξη των μαθησιακών στόχων. Τα τμήματα αυτά μπορούν να αφορούν το σύνολο των μαθημάτων ή μέρος αυτών και ιδιαίτερα του πρακτικού μέρους. Ο ανώτατος αριθμός του κάθε τμήματος για τα θεωρητικό μέρος είναι 100 άτομα και για το πρακτικό μέρος 50 άτομα. Σε περίπτωση που ο αριθμός των συμμετεχόντων δεν υπερβαίνει τους 120, όσον αφορά το θεωρητικό μέρος, η υλοποίηση του μπορεί να γίνει ως ένα τμήμα. Οι ανωτέρω περιορισμοί δεν αφορούν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

5. Προβλέπεται η δυνατότητα λειτουργίας τμήματος εκπαίδευσης σε άλλες πόλεις, εφόσον ο αριθμός μετεχόντων κριθεί ικανοποιητικός.

Άρθρο 6

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων στη σχολή προπονητών είναι:

1. Να είναι υγιής και αρτιμελής σε βαθμό που δεν δημιουργεί πρόβλημα στη διδασκαλία του αθλήματος.

2. Να έχει ηλικία μεγαλύτερη των 21 ετών (συμπλήρωση του 21ου έτους ηλικίας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022).

3. Να είχε ενεργό συμμετοχή ως αθλητής της Ελληνικής Φίλαθλης Ομοσπονδίας Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (με δελτίο αθλητή και συμμετοχή σε επίσημους αγώνες ενταγμένους στο ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα της ομοσπονδίας ή της ένωσης με βάση φύλλα αγώνων ή πινάκια αγώνων), σε αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία οποιασδήποτε κατηγορίας για τουλάχιστον πέντε (5) έτη την οποία βεβαιώνει η ομοσπονδία ή η ένωση.

3α. Ειδικά, οι απόφοιτοι ΤΕΦΑΑ απαιτείται να έχουν ενεργό συμμετοχή ως αθλητές (με δελτίο αθλητή και συμμετοχή σε επίσημους αγώνες ενταγμένους στο ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα της ομοσπονδίας ή της ένωσης με βάση φύλλα αγώνων ή πινάκια αγώνων), σε αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία οποιασδήποτε κατηγορίας για τουλάχιστον δύο (2) έτη την οποία βεβαιώνει η ομοσπονδία ή η ένωση, ενώ για αποφοίτους ΙΕΚ προπονητής αθλήματος απαιτούνται τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη.

4. Απολυτήριο Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης Σχολής τουλάχιστον.

Στη σχολή δεν γίνονται δεκτοί όσοι στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν τα κωλύματα που προβλέπονται από το άρθρο 3 του ν. 2725/99, όπως ισχύει σήμερα.

Ο έλεγχος όλων των προβλεπόμενων δικαιολογητικών γίνεται από την επιτροπή διοίκησης, το διευθυντή και τους γραμματείς πριν από την έναρξη λειτουργίας της σχολής.

Σε κάθε περίπτωση δεν θα γίνονται δεκτοί να παρακολουθήσουν τη σχολή όσοι δεν πληρούν τις αναφερόμενες στην παρούσα απόφαση προϋποθέσεις.

Δεν επιτρέπεται σε κάθε περίπτωση η συμμετοχή στη σχολή προπονητών υποψηφίου του οποίου ο έλεγχος του φακέλου των δικαιολογητικών δεν έχει ολοκληρωθεί ή είναι υπό αίρεση. Δεν επιτρέπεται η προσκόμιση βεβαιώσεων και κάθε είδους δικαιολογητικών μετά τη λήξη της προθεσμίας και για οποιαδήποτε λόγο.

Άρθρο 7

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

1. Η φοίτηση και συμμετοχή των υποψηφίων που θα εισαχθούν στη σχολή, είναι υποχρεωτική σ’ όλα τα πρακτικά και τα θεωρητικά μαθήματα.

2. Κάθε παράβαση των υποχρεώσεων των σπουδαστών που παρακολουθούν τη σχολή, συνεπάγεται την επιβολή σχετικών κυρώσεων από το διευθυντή της.

3. Οι συνολικές ώρες υποχρεωτικής παρακολούθησης των μαθημάτων της σχολής για κάθε υποψήφιο, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να είναι λιγότερες του 95% των συνολικών ωρών διδασκαλίας.

4. Δίπλωμα της σχολής προπονητών έχουν δικαίωμα να αποκτήσουν όσοι κατέχουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και περάτωσαν με επιτυχία τις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις.

5. Τα Διπλώματα παραδίδονται στους επιτυχόντες από το αρμόδιο Τμήμα της ΓΓΑ.

6. Τα διπλώματα εκδίδονται με δαπάνη της οικείας ομοσπονδίας και ελέγχονται από τη ΓΓΑ ως προς τη νομιμότητα. Το κάθε δίπλωμα για να θεωρείται έγκυρο φέρει σφραγίδα και αρίθμηση από τη ΓΓΑ.

7. Ο τύπος των διπλωμάτων και τα όσα αναφέρονται σε αυτά είναι κοινός και σύμφωνος με πρότυπο που παραδίδει το αρμόδιο τμήμα της ΓΓΑ.

Άρθρο 8

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση ενδιαφερομένου.

2. Ιατρική βεβαίωση υγείας και αρτιμέλειας.

3. Απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου ή άλλης ισότιμης Σχολής (με βάση τα όσα προβλέπονται από το Υπουργείο Παιδείας – βεβαίωση περί ισοτιμίας). Όσοι διαθέτουν πιστοποιητικό σπουδών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Αλλοδαπής, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η διαβάθμιση αυτών και αντιστοιχίας με το απολυτήριο του τριταξίου Ελληνικού Γενικού Λυκείου. Ως εκ τούτου θα πρέπει οι κάτοχοι αυτών να απευθυνθούν είτε στην Γενική Γραμματεία Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση Παιδείας Ομογενών Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων/Τμήμα Σπουδών Προγραμμάτων Οργάνωσης και Μαθητικών θεμάτων (ΔΙΠΟΔΕ ΞΜΣ) ή στις Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του τόπου διαμονής τους προκειμένου να τους χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση.

4. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 του ν. 1599/1986) «περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και περί μη παραπομπής σε ποινική δίκη».

5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις) ή διαβατηρίου.

6. Άλλα δικαιολογητικά που προβλέπονται στις προϋποθέσεις συμμετοχής  – γενικά και ειδικά προσόντα συμμετοχής:

– Βεβαίωση αθλητικής εμπειρίας από την Ομοσπονδία.

7. Για πτυχιούχους ΤΕΦΑΑ απαιτούνται:

– Πτυχίο.

– Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και αναλυτική βαθμολογία.

(Σημείωση: Για πτυχιούχους ΑΕΙ δεν απαιτείται η προσκόμιση απολυτηρίου Λυκείου). Για απόφοιτους σχολής προπονητών της ΓΓΑ οι οποίες ιδρύθηκαν μετά το έτος 2016 απαιτείται: – Φωτοαντίγραφο του διπλώματος.

Το Τμήμα Προπονητών και Εκπαιδευτών Αθλημάτων της Γ.Γ.Α. θα αναζητήσει αυτεπάγγελτα την ποινική κατάσταση του υποψηφίου από την αρμόδια εισαγγελική αρχή. Εναλλακτικά και για την ταχύτερη διεκπεραίωση των αιτημάτων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδώσουν αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης μέσω του ιστότοπου: www.gov.gr και να το υποβάλουν ώστε το αρμόδιο τμήμα της ΓΓΑ να προβεί σε επαλήθευσή του.

Η διαδικασία κατάθεσης της αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά ολοκληρώνεται τουλάχιστον ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της σχολής.

Η κατάθεση γίνεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού: (https://eservices.gga.gov.gr/case/sxoliproponiton/perigrafi/, πατώντας το εικονίδιο «Σύνδεση».

Άρθρο 9

Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται στην παρούσα απόφαση, ρυθμίζεται με απόφαση της επιτροπής διοίκησης της σχολής με αιτιολογημένη απόφαση.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της οικείας Ομοσπονδίας.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού».

Γράψτε το σχόλιο σας

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις αθλητικές ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Αθλητικές Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΣΧΟΛΙΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

Κλείσιμο